Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze prowadzi działalność wydobywczą w granicach obszaru górniczego Brzeszcze II o powierzchni 26,9 km2. Złoże węgla kamiennego Brzeszcze usytuowane jest na południowym skrzydle Niecki Głównej GZW. Obszar Górniczy Brzeszcze II zlokalizowany jest w obrębie Kotliny Oświęcimskiej (widły Wisły i Soły) na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Złoże węgla kamiennego Brzeszcze zostało udokumentowane do głębokości zalegania pokładu 510, tj. do głębokości około 1 150 m.

ZG Brzeszcze posiada 56,5 mln ton zasobów operatywnych węgla, przy czym prawie 42% zlokalizowanych jest
w najbardziej produktywnym pokładzie 510. Kopaliną towarzyszącą złożu węgla kamiennego jest metan. Metan jest pozyskiwany przy pomocy otworów drenażowych, chodników metanowych oraz ujmowany jest zza tam izolacyjnych. Za pośrednictwem sieci rurociągów i stacji odmetanowania metan wydobywany jest na powierzchnię i gospodarczo wykorzystywany. Jego zasoby bilansowe wynoszą 3 494,9 mln m3.

Złoże węgla kamiennego Brzeszcze udostępnione jest ośmioma szybami, przy czym pięć należy do ZG Brzeszcze, natomiast trzy zostały przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu celem ich likwidacji. Uzupełnienie struktury przestrzennej zakładu stanowią przekopy główne na poziomach 512 m, 640 m, 740 m i 900 m oraz przekopy oddziałowe. Przekopy główne połączone są z przekopami oddziałowymi chodnikami głównymi w poszczególnych pokładach lub przekopami kamiennymi. Z przekopów głównych i oddziałowych prowadzone są roboty rozcinające pokłady węgla. Struktura udostępnienia w ZG Brzeszcze to struktura mieszana z przewagą struktury złożowej.

Głównym poziomem wydobywczym kopalni jest poziom 640 m, natomiast poziom 900 m jest w budowie.

Model wydobywczy ZG Brzeszcze oparty jest na modelu dwuścianowym. Eksploatacja prowadzona jest systemem ścianowym z zawałem stropu w pokładach 364, 401, 405/1, 510, których miąższość zawiera się
w przedziale 1,8 - 4,5 m. Roboty przygotowawcze realizowane są oddziałem własnym GRP oraz firmami zewnętrznymi.

Transport ludzi, maszyn i urządzeń realizowany jest szynowymi kolejkami podwieszanymi z własnym napędem spalinowym. Uzupełnienie stanowi kolej podziemną torowa, która przy użyciu lokomotyw elektrycznych oraz kolejek spalinowych, realizuje transport maszyn i urządzeń między głównym szybem zjazdowo-materiałowym Andrzej VIII, a głównymi stacjami materiałowymi na poziomach.

Roboty górnicze w ZG Brzeszcze prowadzone są w warunkach skojarzonych zagrożeń naturalnych, przy dominującym zagrożeniu metanowym – IV kategoria zagrożenia metanowego. Pozostałe zagrożenia to:

  • I stopień zagrożenia tąpaniami (tylko pokład 510),
  • klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
  • III - V grupa skłonności węgla do samozagrzewania,
  • I i II stopień zagrożenia wodnego.

 

Odstawa urobku z robót wydobywczych i przygotowawczych realizowana jest systemem przenośników taśmowych do zbiornika głównego na poz. 640 m, skąd urządzeniem skipowym zainstalowanym w szybie wydobywczym Andrzej V, wydobywane jest na powierzchnię i dalej do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Tam po sortowaniu, dwustopniowej klasyfikacji wstępnej oraz wzbogacaniu w cieczy ciężkiej otrzymujemy produkt handlowy, który z zakładu trafia do odbiorcy głównie transportem kolejowym.

W ostatnich latach w Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzono intensywne prace nad stworzeniem optymalnego modelu funkcjonowania. Wielokierunkowa restrukturyzacja pozwoliła zbudować nowoczesny zakład produkujący produkt handlowy wysokiej jakości, zatrudniający odpowiednią liczbę pracowników, wykorzystujący najnowsze rozwiązania techniczne i dobrze wpisujący się w strategię Spółki Południowy Koncern Węglowy.

Ustawienia plików cookies