Warunkiem zapewnienia niezbędnego poziomu wydobycia jest przygotowanie złoża oraz uzyskanie odpowiedniego wyprzedzenia robót eksploatacyjnych robotami przygotowawczymi.

Dla zapewnienia ciągłości produkcji przewiduje się wykonanie wyrobisk chodnikowych związanych z:

  • odtwarzaniem frontu eksploatacyjnego,
  • działalnością inwestycyjną,
  • realizacją wydobycia i funkcjonowaniem układów technologicznych.

Roboty chodnikowe realizowane będą przez oddziały robót przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina (GRP 1, GRP 2, GRP3) oraz przy zaangażowaniu firm zewnętrznych

W przyszłości przewiduje się utrzymywać średniorocznie w ruchu 4 kombajny (okresowo 5) typu R-130 i R-150 oraz MR-340.

Część robót chodnikowych związanych z rozbudową układu transportu oraz odwodnienia, z uwagi na lokalizację i specyfikę, przewiduje się wykonać przy wykorzystaniu MW. 

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych oscyluje na poziomie 5-6 m/1000 t wydobycia brutto.
 

Ustawienia plików cookies