Administratorem danych osobowych jest Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno (dalej Administrator), NIP: 6321880539, REGON: 240033634, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000228587, Kapitał zakładowy: 400 286 800,00 PLN, pokryty w całości.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres iod@pkw-sa.pl lub na adres korespondencyjny: IOD Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Południowy Koncern Węglowy S.A. jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też RODO.

Spółka Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie, przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami:

a) legalności – Południowy Koncern Węglowy S.A. dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem,

b) bezpieczeństwa – Południowy Koncern Węglowy S.A. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stałe działania w tym zakresie,

c) prawa podmiotów danych – Południowy Koncern Węglowy S.A. umożliwia Podmiotom danych wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje,

d) rozliczalności – Południowy Koncern Węglowy S.A. dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z wymogami przepisów z obszaru ochrony Danych osobowych, w tym w szczególności przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawowe zasady przetwarzania Danych osobowych obowiązujące w Południowym Koncernie Węglowym S.A. zostały ujęte poniżej:

Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości

a) Dane osobowe są przetwarzane przez Południowy Koncern Węglowy S.A. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

b) Podstawę prawną Przetwarzania Danych osobowych przez Południowy Koncern Węglowy S.A., zgodnie z art. 6 RODO, stanowią w szczególności:

a. zgoda osoby, której dane dotyczą;

b. umowa z osoba, której dane dotyczą;

c. obowiązek prawny;

d. interes publiczny;

e. prawnie uzasadniony interes Południowego Koncernu Węglowego S.A. jako Administratora Danych osobowych.

c) Przetwarzanie Szczególnych kategorii danych osobowych przez Południowy Koncern Węglowy S.A. odbywa się jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w art. 9 RODO, w tym w szczególności po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

a. zgody osoby, której dane dotyczą;

b. dochodzenia roszczeń;

c. obowiązku prawnego;

d. interesu publicznego;

e. upublicznienia.

d) Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest realizowane przez Południowy Koncern Węglowy S.A. jedynie w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące przesłanki:

a. istnieje prawnie uzasadniony interes, który jest realizowany przez Południowy Koncern Węglowy S.A. lub Stronę trzecią,

b. przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu wynikającego z uzasadnionego interesu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

c. nie występują w danej sytuacji interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które mają charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych interesów Południowego Koncernu Węglowego S.A. lub Strony trzeciej.

e) Południowy Koncern Węglowy S.A. przeprowadza proces cyklicznej weryfikacji podstaw prawnych przetwarzania oraz usuwania Danych osobowych, w celu określenia, dla których Danych osobowych utracił podstawę prawną do dalszego Przetwarzania.

 

Zasada ograniczenia celu

Dane osobowe są zbierane przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Zasada minimalizacji danych

Zbierane przez Południowy Koncern Węglowy S.A. Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zasada prawidłowości

Południowy Koncern Węglowy S.A. zapewnia, że przetwarzane przez ten podmiot Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie oraz podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich Przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Zasada ograniczenia przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Zasada integralności i poufności

Przetwarzanie Danych osobowych przez Południowy Koncern Węglowy S.A. odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym w szczególności poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zasada rozliczalności

a) Południowy Koncern Węglowy S.A. przestrzega wymogów RODO. W celu wykazania spełnienia wymogów RODO, Południowy Koncern Węglowy S.A. prowadzi rejestr wymagań regulacyjnych, zawierający listę wymagań Rozporządzenia wraz ze wskazaniem dla każdego wymagania listy dowodów, jakie Południowy Koncern Węglowy S.A. zgromadził w celu udokumentowania zgodności z przepisami z zakresu ochrony Danych osobowych.

b) W przypadkach, gdy jest to zasadne Południowy Koncern Węglowy S.A. prowadzi rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych.

c) Południowy Koncern Węglowy S.A. może postanowić o wdrożeniu dodatkowych dokumentów na potwierdzenie realizacji zasady rozliczalności, w tym rejestr naruszeń, rejestr wniosków w zakresie realizacji praw oraz rejestr odbiorców danych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Ustawienia plików cookies