11.06.2019

Ciepło z kopalni ogrzeje i schłodzi

 

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stację produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi.

Zmodernizowana stacja sprężarek zapewnia wystarczającą ilość powietrza dla ZG Brzeszcze, dzięki czemu było możliwe zakończenie współpracy ze Spółą Restrukturyzacji
Kopalń w zakresie dostaw sprężonego powietrza. 

Energochłonność nowych sprężarek Almig P600+ jest mniejsza o 20% w stosunku do dotychczas stosowanych, co wpływa na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. 

Nowe sprężarki zostały wyposażone w nowoczesny układ sterowania zapewniający płynną regulację, dzięki czemu możliwa jest produkcja sprężonego powietrza w ilości dostosowanej do czasowego zapotrzebowania zakładu górniczego. 

Nowa stacja w ZG Brzeszcze została wyposażona w układ odbioru ciepła ze sprężonego powietrza, które może być wykorzystane do celów grzewczych, wpływając przy tym na zwiększenie sprawności instalacji sprężania powietrza oraz ekologię. 

Duża część energii elektrycznej zużywanej przez sprężarki jest zamieniana na tzw. ciepło sprężania. Ciepło to jest odzyskiwane poprzez zabudowany w rurociągu sprężonego powietrza wymiennik ciepła. 

Następnie ciepło może zostać przekazane do dalszego wykorzystania m.in. do ogrzewania oraz celów sanitarnych. W przyszłości istnieje możliwość wykorzystania ciepła
w powierzchniowej instalacji chłodniczej przeznaczonej do schładzania wyrobisk podziemnych. 

Odzysk ciepła sprężania generuje oszczędności finansowe oraz wpływa korzystnie na czystość środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2.

- W ZG Brzeszcze prowadzony jest program inwestycyjny, który ma zapewnić stabilne i efektywne prowadzenie działalności produkcyjnej kopalni. Odtwarzane i unowocześniane są ogniwa technologiczne, a w najbliższym czasie prowadzone będą prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych ukierunkowanych na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających – mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu TAURON Wydobycie. 

Program inwestycyjny dla ZG Brzeszcze obejmuje lata 2016-2025 przy obecnym zaawansowaniu prac na poziomie około 48%. 

Od 2021 w ZG Brzeszcze roku zaczną też pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy TAURON w Rynku Mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat. 

Ta inwestycja, z zakresu energetyki rozproszonej, poprawi również bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego poprzez ograniczenie ilości metanu wydzielanego do wyrobisk dołowych kopalni oraz potencjalnie do atmosfery, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

ZG Brzeszcze - stacja sprężarek

Ustawienia plików cookies