28.05.2013

 

Ciągły rozwój metod prezentacji wiedzy oraz narzędzi informatycznych wspomagających procesy tworzenia materiałów multimedialnych stwarza nowe możliwości w zakresie zastosowania innowacyjnych form szkoleniowych, warunkujących podnoszenie zarówno ich efektywności, jak i atrakcyjności.

Ocena atrakcyjności materiałów szkoleniowych zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i ich upowszechnianiem się. Zmiany te nie  pozostają bez wpływu na oczekiwania w zakresie szkoleń i przekazu informacji. Trendy rozwojowe zmierzają w kierunku podniesienia poziomu aktywności szkolonych poprzez zastosowanie materiałów i przekazów interaktywnych. Wychodząc naprzeciw panującym trendom, w roku 2012 wprowadzono nowe rozwiązania informatyczne, które pozwalają na aktywizację uczestników szkolenia poprzez wykorzystywanie interaktywnych gier czy zapewnienie interesującej formy przekazu, wśród których można wymienić:

  • multimedialne materiały szkoleniowe - przygotowywane w formie krótkich filmów realizowanych techniką animacji komputerowej lub rejestracji wideo, o tematyce obejmującej zarówno instruktaż stanowiskowy jak i rekonstrukcje zaistniałych zdarzeń wypadkowych,
  • interaktywne gry o tematyce BHP – materiały szkoleniowe przygotowywane w postaci aplikacji interaktywnych, programów zawierających zadania przewidziane do rozwiązania samodzielnie przez szkolonego lub instruowanego pracownika,
  • rozwiązania w zakresie narzędzi wspomagających tworzenie testów i dokumentowanie ich wyników – pozwalające na obiektywny pomiar wiedzy przyswojonej podczas szkolenia.

Wypracowany w ZG Janina model wykorzystywania materiałów multimedialnych obejmuje zarówno prezentację filmów podczas szkoleń załogi oraz narad BHP, jak również ciągłe wyświetlanie opracowanych materiałów na specjalnie do tego przeznaczonym ekranie (tzw. telebimie) umieszczonym w budynku cechowni. Prezentacja multimedialna na dużym ogólnodostępnym ekranie pozwala ponadto na wyświetlanie materiałów odpowiadających na pojawiające się okresowo zapotrzebowanie tematyczne w zakresie szkoleń i pouczeń załogi, a także zdarzeń wypadkowych i zagrożeń, dzięki czemu pracownicy otrzymują aktualne informacje.

Przykładem interaktywnych materiałów szkoleniowych są gry szkoleniowo-instruktażowe, o tematyce związanej z BHP, będące symulacjami konkretnych operacji roboczych i sytuacji, w których szkolony może się znaleźć w swojej codziennej pracy.

Wprowadzenie gry interaktywnejjako formy szkolenia, pozwala na wydłużenie czasu aktywnego udziału uczestników w szkoleniach. Opracowane w ZG Janina interaktywne rozwiązania pozwalają na wspomaganie zarówno procesu dydaktycznego (działania ukierunkowane na pozyskiwanie wiedzy), jak i procesu testowego (funkcje pozwalające na weryfikację pozyskanej wiedzy). Interaktywna gra szkoleniowa została przystosowana przede wszystkim dla potrzeb realizacji procesu adaptacji zawodowej nowoprzyjętych pracowników.

 

Dostępne na rynku rozwiązania sprzętowe pozwoliły na wprowadzenie testów realizowanych równocześnie w większej grupie testowej. W ZG Janina wdrożono rozwiązanie wykorzystujące piloty CPS PULSE. Bezprzewodowe terminale z wyświetlaczem pozwalają na udzielanie odpowiedzi na pytania prezentowane np. z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Wyniki i podsumowania testów generowane są automatycznie przez oprogramowanie. Dostęp do wyników możliwy jest także w czasie rzeczywistym, w trakcie rozwiązywania testów, co dodatkowo pozwala śledzić postępy grupy. To rozwiązanie po raz pierwszy miało zastosowanie w finale konkursu wiedzy z zakresu bhp, który rozegrany został w listopadzie 2012 roku. W dalszej kolejności wykorzystywane ono będzie w szkoleniach oraz egzaminach sprawdzających.

W latach następnych planowane są dalsze działania mające na celu poszerzanie zastosowania, na różnych etapach procesu szkoleniowego i przekazu informacji, nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bowiem ich wykorzystywanie nie tylko uatrakcyjnia przekaz, ale przede wszystkim daje szerokie możliwości modyfikacji prezentowanych treści na etapie szkolenia oraz w procesie testowania stopnia przyswojenia wiedzy przez pracowników.

 

                                                                                                                                   RM

Grafiki
Ustawienia plików cookies