06.05.2016

Pierwszy system przeznaczony do neutralizacji kwaśnych wód spływających z miejsc deponowania odpadów pogórniczych w Polsce  działa w Zakładzie Górniczym Janina.  Realizacja tego typu systemu jest formą promocji skutecznych i bezpiecznych dla środowiska metod neutralizacji kwaśnych wód zastosowanych przez TAURON Wydobycie bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Janina w Libiążu eksploatuje obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym składowane są odpady pogórnicze. Na bieżąco prowadzony jest  monitoring obiektu wraz z oceną stanu środowiska wodnego w jego rejonie.

Wyniki analiz chemicznych próbek wód podziemnych wskazują, że w ostatnich latach nastąpił wzrost presji składowiska na wody podziemne. Stwierdzono obniżenie odczynu wód (do kwaśnego) oraz ich zanieczyszczenie siarczanami, chlorkami oraz metalami ciężkimi.

W związku z tym TAURON Wydobycie przystąpił do międzynarodowego projektu badawczego o akronimie MANAGER pod nazwą „Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Projekt jest realizowany przez konsorcjum dziesięciu podmiotów naukowych i przemysłowych z pięciu krajów europejskich.

W ramach projektu w Głównym Instytucie Górnictwa wykonano testy laboratoryjne, które stanowiły podstawę do opracowania koncepcji, a następnie wdrożenia systemu do podczyszczania kwaśnych wód odciekowych, powstających na obszarze obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina w czasie opadów deszczu.

System do neutralizacji kwaśnych odcieków został zlokalizowany na terenie przemysłowym przylegającym od zachodu do obiektu unieszkodliwiania opadów wydobywczych ZG Janina w Libiążu przy ulicy Krakowskiej. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie infiltracji zanieczyszczonych wód spływu powierzchniowego do wód podziemnych. W systemie następuje podczyszczanie i stabilizacja składu chemicznego wód oraz niedopuszczenie do dalszych, niekorzystnych zmian. Proces neutralizacji i stabilizacji kwaśnych odcieków ma za zadanie poprawę ich jakości w zakresie wzrostu pH i zasadowości oraz obniżenie kwasowości, a także stężeń żelaza i glinu oraz innych metali ciężkich w stopniu umożliwiającym ich odprowadzenie do wód powierzchniowych.

                   System obejmuje działania związane z obecnym stanem gospodarowania wodami, jak również okres, gdy działalność górnicza zostanie zakończona, zapewniając trwałość zastosowanych rozwiązań oraz efektów środowiskowych w długiej perspektywie czasowej.

                              Wdrożenie systemu do neutralizacji kwaśnych odcieków jest jednym z działań podjętych przez TAURON Wydobycie zmierzających do ograniczenia skutków środowiskowych towarzyszących eksploatacji górniczej. Działania Spółki  wpisują się w proekologiczną politykę Koncernu będąc jednocześnie zgodne z dokumentem referencyjnym BAT Komisji Europejskiej w sprawie najlepszych dostępnych technik dla gospodarki odpadami skalnymi w działalności górniczej.

 

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies