12.04.2011

W dniach 5 i 6 kwietnia 2011 roku w Wiśle odbyła się XIII Konferencja pod nazwą "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie", która została zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa, pod patronatem wiceprezesa rady ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

To  kontynuacja corocznego cyklu spotkań, których podstawowym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie uciążliwości pracy oraz zwalczanie i ograniczanie czynników szkodliwych dla zdrowia osób zatrudnionych w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych. Dotyczyła istotnych problemów dla funkcjonowania całego polskiego przemysłu wydobywczego. Prezentowane wystąpienia obejmowały zagadnienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, zagrożeń występujących w górnictwie i stosowanej profilaktyki oraz problematyki szkoleń załóg górniczych, socjologii i psychologii w procesie pracy.

Obrady  rozpoczął  panel dyskusyjny, któremu przewodniczył dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Józef Dubiński. W dyskusji uczestniczyli: prezes Wyższego Urzędu Górniczego – Piotr Litwa, okręgowy inspektor pracy – Beata Marynowska, prezes zarządu głównego SITG - Wiesław Blaschke. Środowisko naukowe reprezentowali: dziekan wydziału górnictwa i geo inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie - dr hab. inż. Piotr Czaja, dziekan wydziału górnictwa i geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Marian Doliński. Do dyskusji zaproszono także przedstawicieli przedsiębiorców. Wiodącymi tematami dyskusji były:

  • rola pracodawcy, osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  • możliwość ograniczenia liczby wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim,
  • adaptacja zawodowa i szkolenia pracowników jako czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
  • wyposażenie techniczne i poziom obsługi urządzeń w aspekcie ostatnich wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, a w szczególności wypadków transportowych,
  • kopalnia nowoczesna to kopalnia wyposażona w nowoczesne, niezawodne maszyny i urządzenia,
  • nakłady na inwestycje (w tym zakup nowego parku maszyn) i na bhp w najbliższych latach – wielkość tych nakładów (trend) i obszary inwestycji.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło około 150 osób reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa górnicze, jednostki naukowo-badawcze oraz organy nadzoru nad warunkami pracy. Jednym z zaproszonych gości był prezes zarządu naszego koncernu Andrzej Szymkiewicz.

W pierwszym dniu obrad referat pn. „Bezpieczeństwo pracy w rejonie skrzyżowania ściany wydobywczej z chodnikiem podścianowym w aspekcie obniżenia ryzyka pochwycenia pracownika przez będącą w ruchu kruszarkę kęsów” wygłosił Rafał Palka  z Zakładu Górniczego Janina. W swoim wystąpieniu przedstawił działania podjęte w Zakładzie Górniczym Janina po zaistniałych w latach 2008-2009 dwóch śmiertelnych wypadkach przy pracy związanych z pochwyceniem pracownika przez będący w ruchu przenośnik zgrzebłowy podścianowy i przemieszczeniem go pod będącą w ruchu kruszarką węgla. Bezpośrednią przyczyną w/w zdarzeń było przebywanie pracownika w miejscu niedozwolonym podczas wykonywania typowych prac przy będących w ruchu przenośnikach zgrzebłowych podścianowych, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego przenośników podścianowych oraz ich zabezpieczeń ruchowych. Jednakże przyczyny i okoliczności zaistniałych śmiertelnych wypadków przy pracy wymusiły podjęcie przez zakład dodatkowych radykalnych działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rejonach ścian wydobywczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obniżenie ryzyka pochwycenia przez będący w ruchu przenośnik podścianowy wraz z kruszarką kęsów. W celu ograniczenia w/w ryzyka podjęto dwukierunkowe działania techniczno-organizacyjne polegające na wyposażeniu przenośników podścianowych w zabezpieczenia ruchowe, które zadziałają automatycznie w przypadku gdy pracownik znajdzie się na ich trasie oraz zapewnieniu organizacji pracy w rejonie napędu ściany minimalizującej możliwość wpadnięcia na będący w ruchu przenośnik ścianowy lub podścianowy.

Wszystkie te działania zostały szczegółowo omówione i przedstawione w formie prezentacji zawierającej elementy animacji zdarzeń i podjętych działań profilaktycznych. Referat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników konferencji jak i jej organizatorów.

Redakcja

Ustawienia plików cookies