07.02.2006
Grzegorz Pawłaszek- Prezes Południowego Koncernu Węglowego S.A.:
Oceniając sześć pierwszych miesięcy działalności naszej nowej firmy, dochodzę do wniosku, że wszystkie starania i trud włożony w powołanie do życia Południowego Koncernu Węglowego bez wątpienia opłaciły się i zaczynają przynosić wymierne efekty. I choć kosztowało nas to mnóstwo pracy- było warto! Już widoczne jest pozytywne zjawisko synergii. Działania Południowego Koncernu Węglowego, jako całości, są skuteczniejsze i bardziej efektywne aniżeli suma działań poszczególnych Zakładów Górniczo- Energetycznych.
Co Pan przez to rozumie?
G.P.: Dzięki połączeniu usprawniliśmy wiele obszarów działalności firmy. Dysponując szerszą rzeszą specjalistów, zyskaliśmy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań technicznych i technologicznych., mamy również lepszą pozycję rynkową. Możliwe jest zoptymalizowanie kierunków inwestycji oraz kosztów działalności. Usprawniliśmy zarządzanie i zoptymalizowaliśmy wykorzystanie majątku produkcyjnego. Na naszą korzyść zaczął pracować tzw. efekt skali.
Czy ma to odzwierciedlenie w  wyniku finansowym Południowego Koncernu Węglowego?
G.P.: Kiedy w lipcu rozpoczynaliśmy działalność wydobywczą, nikt nie przypuszczał, że zaledwie po sześciu miesiącach działalności sytuacja finansowa Spółki będzie lepsza od prognozowanej. Rok 2005 zamknęliśmy zyskiem netto. W latach kolejnych: 2006 i 2007 szczególny nacisk kładziemy na inwestycje. Będą to lata, kiedy będziemy zmuszeni zacisnąć pasa, a wynik finansowy może być mniej korzystny. Lecz bez robót przygotowawczych i inwestycji nie ma mowy o rozwoju, a kto stoi w miejscu, ten się cofa.
Na jakich obszarach skupiają się inwestycje w Południowym Koncernie Węglowym?
G.P.: Stabilne i perspektywiczne funkcjonowanie Koncernu wymaga działań mających na celu udostępnianie pokładów, z których prowadzona będzie w przyszłości eksploatacja. Takim pokładem jest pokład 207 na poziomie 800m w obszarze górniczym Janina. Przedsięwzięcie to, z uwagi na duży zakres prac, wymaga znacznych nakładów finansowych.
W roku 2006 podstawowe kierunki inwestowania spółki to: zakup wysokowydajnych kompleksów ścianowych dla ścian nr 535 w ZG Sobieski oraz nr 111 w ZG Janina, modernizacja odstawy urobku ze ścian ( 3 przenośniki taśmowe w ZG Sobieski , 5  przenośników w ZG Janina ), modernizacja obu zakładów przeróbki mechanicznej oraz kontynuacja rozbudowy systemu transportu podwieszanego z zastosowaniem ciągników spalinowych ( zakup dwóch ciągników ). Odtwarzany będzie na bieżąco pozostały park maszynowy ( zakupy urządzeń odwadniających, zasilających,  transportowych, wentylacyjnych oraz małej mechanizacji ).  Ważnymi kierunkami działalności inwestycyjnej pozostają nadal przedsięwzięcia o charakterze socjalnym ( modernizacja łaźni górniczych w obu zakładach ) oraz przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska ( budowa kanału wód dołowych ). Najważniejszym jednak zadaniem realizowanym w 2006 będzie pozyskanie ( zakup oraz leasing ) maszyn i urządzeń dla wysokowydajnej ściany nr 535 . Będą to między innymi obudowa zmechanizowana, kombajn ścianowy oraz przenośniki zgrzebłowe.
Podejmowane przez nas działania maja na celu zapewnienie stabilnego i długoletniego funkcjonowania obu zakładów, a co za tym idzie: stworzenie poczucia pewności miejsca pracy dla naszej Załogi, zapewnienie utrzymania i powstawanie nowych miejsc pracy w firmach kooperujących, stymulowanie rozwoju handlu i usług.
Południowy Koncern Węglowy, jak każda duża firma, w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływa na otoczenie gospodarcze- funkcjonowanie naszej firmy stwarza materialne podstawy życia wielu tysięcy ludzi mieszkających w Jaworznie i Libiążu, dlatego jego stabilność i pewność jest tak ważna.
Ustawienia plików cookies