17.11.2011

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.

z siedzibą w Jaworznie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

RADA NADZORCZA

Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie

 

na podstawie § 25 ust. 2 pkt e) oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych

Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie

1. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych należeć będą między innymi sprawy związane z:

 • zarządzaniem podległym obszarem działania zgodnie z zasadami korporacyjnymi,
 • współuczestnictwem w tworzeniu strategii i rozwoju firmy, polityki handlowej, marketingowej, finansowej i organizacyjno-kadrowej,
 • wypracowaniem strategii remontowo – modernizacyjnej majątku produkcyjnego oraz rozwoju technologii,
 • kierowaniem pracą podległych pionów i jednostek organizacyjnych,
 • współtworzeniem polityki kosztowej Spółki w zakresie swoich obowiązków
  i jej realizacja,
 • prowadzeniem spraw technicznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa Spółki,
 • formułowaniem założeń techniczno-organizacyjnych w zakresie rozwoju szkieletu produkcyjnego,
 • wypracowywaniem planów produkcyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • nadzorem nad utrzymaniem urządzeń eksploatacyjnych w pełnej sprawności technicznej i gotowości ruchowej, prowadzeniem prawidłowej gospodarki eksploatacyjno - konserwacyjnej urządzeń z uwzględnieniem maksymalizacji efektu ekonomicznego,
 • nadzorem nad przestrzeganiem przepisów BHP w przedsiębiorstwie Spółki,
 • zapewnieniem zabezpieczenia przedsiębiorstwa Spółki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzorem nad realizacją przedsięwzięć mających na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania na środowisko,
 • koordynacją procesów logistycznych w aspekcie zabezpieczenia ruchu zakładów górniczych,
 • nadzorem nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych systemem gospodarczym,
 • inicjowaniem i nadzorowaniem prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,
 • prowadzeniem rokowań z kontrahentami i wykonywaniem innych czynności przygotowawczych w zakresie zawierania umów  - w ramach swojego zakresu działania,
 • przygotowaniem i prawidłowym wyszkoleniem służb ratownictwa górniczego oraz ścisłą współpracą z jednostkami służb górniczych: Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego,
 • doskonaleniem kierunków rozwoju Koncernu poprzez stosowanie
  w opracowanych projektach strategicznych najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych z uwzględnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP,
 • oceną i uwzględnieniem efektów ekonomicznych podejmowanych decyzji,
 • wytyczaniem ścieżki kariery zawodowej podległych pracowników.

 

 

2. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora  ds. Technicznych Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. należy składać
w siedzibie Spółki w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w sekretariacie Zarządu spółki, pok. 10  (w dniach: od poniedziałku do piątku, od godziny 0800 do 1500), lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres:

 

Rada Nadzorcza

Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43 – 600 Jaworzno

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.",
w terminie do dnia 02.12.2011r. do godziny
1500. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

·         posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe,

·         posiadać kwalifikacje Kierownika Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego,

·         posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym preferowany na stanowisku kierowniczym,

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie podlegać  określonym   w   przepisach   prawa   ograniczeniom   lub   zakazom   zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

·         posiadać wiedzę określoną w pkt 10 ogłoszenia.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 • ukończeniu studiów wyższych,
 • posiadaniu kwalifikacji Kierownika Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego,
 • co najmniej pięcioletnim stażu pracy, preferowanym na stanowisku kierowniczym,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółki Południowy Koncern
  Węglowy S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”;

 

b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy kandydata oraz dodatkowe jego kwalifikacje i umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń) oraz oświadczenie kandydata o tym, że nie toczą się wobec niego postępowania karne i karno-skarbowe,

d) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

5. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce Południowy Koncern Węglowy S.A. osobiście w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu Spółki, pok.10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 0800 do 1500, w terminie do dnia 02.12.2011r. Informacje o Spółce Południowy Koncern Węglowy S.A. będą udostępniane  kandydatom w formie pisemnej, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz o odbiorze dokumentów o Spółce.

6. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 05.12.2011r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółki.

8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

9. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane od dnia 09.12.2011r. w siedzibie Spółki. Zakwalifikowani  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozmowy do 06.12.2011 r.  do godz. 1500.

10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny przez Radę Nadzorczą Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. będzie:

·      wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

·      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

·      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,

·      znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

·      znajomość regulacji unijnych w zakresie przekształceń sektora (branży), w którym funkcjonuje Spółka,

·      doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

·      znajomość zarządzania obszarem wydobycia, w tym funkcjonujących w Spółce procesów technologicznych,

·      znajomość planowania, nadzorowania i realizacji planów produkcyjnych i remontów,

·      znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego,

·      znajomość zagadnień analizy rynku, konkurencji i  sprzedaży,

·      wiedza w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do 5 minutowej prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji oraz 10 minutowej prezentacji autorskiej koncepcji rozwoju Spółki.

11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez wyłonienia kandydatów, bez podania przyczyn.

12. Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.

13. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki  w  terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

Załącznik Size
ogłoszenie rady nadzorczej PT 2011.pdf 201.18 KB
Ustawienia plików cookies