02.02.2024

1 lutego 2024 r. przypada 25 rocznica rozpoczęcia działalności Zakładu Górniczego Sobieski jako wspólnego przedsięwzięcia górnictwa i energetyki. Przypomnijmy, jak doszło do tego historycznego wydarzenia. 

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, w ramach ogólnokrajowego programu reformowania górnictwa, utworzono spółki węglowe. Jedną z nich była Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A., w ramach której znalazła się kopalnia Jaworzno. Niestety, przeprowadzane reformy nie poprawiły sytuacji kopalni, w związku z czym koniecznością stało się podjęcie działań likwidacyjnych struktury przemysłowej, przy jednoczesnej modernizacji produkcji. W 1994 roku przystąpiono do likwidacji Ruchu II – dawnej kopalni Kościuszko. W roku 1996 opracowano następne założenia zmierzające do uproszczenia trzyruchowej struktury do modelu jednoruchowego. W latach 1997 i 1998 zlikwidowano, oprócz Ruchu II częściowo Ruch I (dawną kopalnię Piłsudski), z którego pozostawiono 2 szyby: Helena i Karolina wraz z infrastrukturą powierzchniową niezbędną dla funkcjonowania zakładu. 

W 1998 roku, podjęto kolejne działania restrukturyzacyjne mające na celu przywrócenie rentowności kopalni z jednoczesnym zapewnieniem stałego odbioru węgla. W czerwcu 1998 roku, z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy KWK "Jaworzno" doszło do zawarcia pomiędzy Elektrownią Jaworzno III S.A. oraz Nadwiślańską Spółką Węglową S.A. porozumienia, którego przedmiotem było m.in. przygotowanie założeń organizacyjnych i prawnych oraz analiz ekonomicznych dla przedsięwzięcia gospodarczego polegającego na zbudowaniu kompleksu paliwowo-energetycznego poprzez powołanie spółki celowej zajmującej się wydobyciem węgla.  Akceptację porozumienia wyraziły również Związki Zawodowe przy KWK "Jaworzno", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "KADRA" i Związek Zawodowy Przeróbki Mechanicznej. Zawarcie porozumienia zapoczątkowało historyczny, niezwykle udany mariaż energetyki i górnictwa. 

4 listopada 1998 roku nastąpiło podpisanie aktu notarialnego na mocy którego doszło do założenia spółki pod nazwą Zakład Górniczo – Energetyczny Sobieski – Jaworzno III. Udziały w nowo powołanej spółce objęły po 50% Nadwiślańska Spółka Węglowa (jako właściciel kopalni Jaworzno) oraz Elektrownia Jaworzno III. Spółka węglowa wniosła aport rzeczowy w postaci jej majątku produkcyjnego oraz praw własności górniczej, natomiast elektrownia wniosła aport finansowy. Nowy podmiot - Zakład Górniczo – Energetyczny Sobieski – Jaworzno III rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 1999 roku. 

Spółka ZGE Sobieski Jaworzno III stała się przedłużeniem tradycji górniczych w Jaworznie, rozpoczynając tym samym 3-cie stulecie istnienia górnictwa węgla kamiennego w tym mieście. 

Aktualnie Zakład Górniczy Sobieski jest jedną z trzech kopalń Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

Grafiki
Ustawienia plików cookies