28.10.2015

Od ponad 100 lat wydobywanie węgla kamiennego jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem i rozwojem Libiąża i okolicznych miejscowości wchodzących w skład powiatu chrzanowskiego.

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane ze skutkami eksploatacji w Zakładzie Górniczym Janina zapewniamy, że kopalnia prowadzi swoją działalność w sposób jak najbardziej odpowiedzialny oraz możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska i mieszkańców.

Zakład Górniczy Janina w Libiążu posiada największe zasoby węgla kamiennego w Polsce umożliwiające jego efektywne wydobycie przez wiele dziesięcioleci. W kopalni realizowana jest aktualnie jedna z największych inwestycji w polskim górnictwie - pogłębianie szybu i budowa poziomu 800 m. Polityka inwestycyjna ukierunkowana jest na udostępnienie węgla z pokładu 207. Jest to pokład najbardziej zasobny w surowiec o najlepszych parametrach jakościowych, gwarantujący funkcjonowanie kopalni na konkurencyjnym rynku obrotu węglem, a tym samym utrzymanie miejsc pracy dla kilku tysięcy pracowników regionu, jednakże generujący wstrząsy górotworu.

ZG Janina jest największym pracodawcą w powiecie chrzanowskim. Kopalnia zatrudnia ponad 2 500 pracowników, z czego połowa zamieszkuje gminę Libiąż.   Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą    mówiącą,  
że  1 miejsce pracy w kopalni generuje 4 poza, dzięki zakładowi istnieje ok. 10 000 tysięcy miejsc pracy w firmach kooperujących i usługach. Średniorocznie zakład odprowadza ponad 16 mln zł różnego rodzaju podatków, z czego prawie 5 mln zł trafia do budżetu gminy Libiąż i powiatu chrzanowskiego.

Eksploatując złoże Zakład Górniczy Janina korzysta z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz używa najnowszej dostępnej na świecie techniki i technologii. Dodatkowo współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi w dziedzinie górnictwa. Niestety pomimo stosowania wymienionych wysokich standardów jego działalność górnicza niesie za sobą pewne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Jedną z nich są generowane w trakcie prowadzenia eksploatacji wstrząsy górotworu.

Przy wydobyciu węgla zmienia się struktura masywu skalnego, skały uginają się, co wytwarza w nich naprężenie i gromadzi energię, która w pewnych warunkach może się uwolnić powodując wstrząs. Firmy górnicze na całym świecie zmagają się z tymi zjawiskami, jednak wstrząsy bardzo trudno przewidzieć. Specjaliści za pomocą różnych metod i urządzeń systematycznie obserwują wstrząsy, badają właściwości skał i możliwości powstawania naprężeń, poszukując doskonalszych metod prognozowania i zapobiegania.

W ZG Janina  stosowana jest aktywna metoda profilaktyki antywstrząsowej w postaci wykonywania strzelań torpedujących w stropie pokładu 207, w celu rozładowania energii skumulowanej w nadległych warstwach piaskowców. Po każdym wstrząsie wysokoenergetycznym  Zespół ds. Tąpań poszerzony o specjalistów nadzoru górniczego oraz ośrodków naukowych, analizuje przyczyny zaistniałego wstrząsu i podejmuje decyzje o dalszym prowadzaniu eksploatacji.

W wyniku ostatnich wstrząsów wiele gospodarstw domowych naszego regionu dotknęły szkody, za które jako firma przepraszamy. Z informacji uzyskiwanych od poszkodowanych oraz z dotychczas przeprowadzonych przeglądów wynika, że szkody powstały zasadniczo w górnych kondygnacjach budynków, w pionach kominowych, w pokryciu lub konstrukcji dachów. Uszkodzeniu uległy ścianki kolankowe i szczytowe.

W związku z powyższym informujemy, że przed podjęciem robót naprawczych konieczne jest dokonanie przeglądów kominiarskich, wykonanie opinii i ekspertyz budowlanych celem spełnienia wymogów formalnych Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, a następnie określenie zakresu robót i sporządzenie zamówienia dla firmy budowlanej.

Podkreślamy równocześnie, iż wszystkie wyżej wymienione czynności realizowane są w sposób maksymalnie uproszczony i bez zbędnej zwłoki.

ZG Janina  posiada umowy ramowe z firmami budowlanymi do wykonywania napraw szkód górniczych. Firmy te podjęły się prowadzenia robót, jednakże z uwagi na ilość powstałych szkód, konieczne jest zaangażowanie kolejnych firm remontowych. Dlatego podjęto decyzje o uproszczeniu procedur udzielania zamówień, co umożliwiło negocjacje warunków zamówienia z kolejnymi firmami. Firmy te już obecnie uzgadniają z poszkodowanymi terminy realizacji robót naprawczych.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym poszkodowany może wnosić o naprawienie szkody górniczej, w okresie 5-ciu lat od momentu jej stwierdzenia.

ZG Janina niesie pomoc poszkodowanym, którzy są informowani o możliwości dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych energią elektryczną na koszt przedsiębiorcy. Mogą także  wykonać naprawy we własnym zakresie ze zwrotem kosztów, w uznanej przez przedsiębiorcę wysokości. Zakupiono  także  40 czujników dymu, którymi dysponuje sołtys Żarek.

Bardziej szczegółowe informacje na temat profilaktyki tąpaniowej, a także dotyczące szkód górniczych udostępniane będą na stronie internetowej kopalni.

Aby każdy mieszkaniec naszego regionu mógł lepiej zapoznać się z zakładem i prowadzoną działalnością zapraszamy do korzystania z uruchamianego przez nas programu edukacyjnego,w którym można uzyskać wiedzę o funkcjonowaniu ZG Janina, a także zwiedzić sztolnię szkoleniową.

Zakład Górniczy Janina prowadzi eksploatację stosując najnowocześniejsze rozwiązania techniczno-technologiczne, a w polityce informacyjnej kieruje się odpowiedzialnością i transparentnością uznając, że będąc częścią społeczności lokalnej w sposób istotny przyczynia się do wzrostu zamożności mieszkańców.

Pragniemy kontynuować ponad 100-letnią tradycję górniczą efektywnie współpracując z władzami samorządowymi dla pomyślnego rozwoju naszego regionu – powiatu chrzanowskiego przez kolejne dziesięciolecia.

Dyrekcja Zakładu Górniczego Janina

Załącznik Size
Janina_1.jpg 870.04 KB
Ustawienia plików cookies