11.04.2016

Efektem ubocznym prowadzenia podstawowej działalności Zakładów wytwórczych Grupy TAURON są odpady. Ze względu na ogromną ilość – około 5 mln ton/rok - odpadów powstałych podczas wydobycia, przeróbki i spalania węgla, pomimo cech zbliżonych do produktów naturalnych, nie jest możliwe ich zagospodarowanie lub wprowadzenie na rynek jako produkt  w formie „czystej”, nieprzetworzonej lub bez odpowiednich badań, atestów i certyfikatów.

Powstała w TAURON Wydobycie  idea kopalni i elektrowni bezodpadowej sprowadza się do maksymalnego ograniczenia lub wręcz wyeliminowania powstawania odpadów na poszczególnych etapach prowadzenia produkcji węgla i energii, a także intensyfikacja działań pozwalających na zagospodarowanie i przetworzenie na nowe użyteczne produkty wytwarzanych odpadów zarówno wewnątrz Grupy jak i na rynkach zewnętrznych.

 Podjęte w Spółkach prace badawczo – rozwojowe, pozwoliły na opracowanie kierunków zagospodarowania wytwarzanych i zalegających na składowiskach odpadów wraz z opracowaniem innowacyjnych technologii zakończonych wdrożeniem proekologicznych instalacji.    Zarówno prowadzone prace badawczo jak i działania inwestycyjne przyczyniły się do realizacji w Spółkach Grupy międzyobszarowego projektu Grey2Green, który ma za zadanie wykorzystać  efekt synergii Spółek Grupy TAURON przyczyniając się do powstania bezodpadowej produkcji realizując zadania inwestycyjne budowy w Zakładach Grupy instalacji posiadających potencjał do przetworzenia na produkty 90% wytwarzanych odpadów. Pozostałe 10% generowanych odpadów będzie zagospodarowywana przez Spółki w ramach własnej działalności.  Kierunki przyjętej polityki w Grupie TAURON dążenia do bezodpadowej produkcji węgla i energii idealnie wpisują się w nowy, ambitny pakiet przyjęty 2 grudnia 2015 przez Komisję Europejską, którego celem jest stymulowanie procesu przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W gospodarce o obiegu zamkniętym wartość produktów i materiałów jest utrzymywana jak najdłużej, ilość odpadów jest ograniczana do minimum, podobnie jak wykorzystanie zasobów, przy czym po osiągnięciu przez dany produkt końca przydatności do użycia zasoby pozostają w obrębie gospodarki, tak by móc je ponownie wykorzystywać i tworzyć dodatkową wartość.

Realizowany przez Spółki Grupy TAURON program kopalni i elektrowni bezodpadowej został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdując się w tegorocznym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015”  w kategorii „środowisko”. Natomiast międzyobszarowy projekt Grey2Green,  który jest integralnym elementem koncepcji kopalni i elektrowni bezodpadowej został laureatem Polskiej Nagrody Popiołowej - Feniks 2015 przyznawanym przez Zarząd Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania.

Podjęte przez Spółki Grupy TAURON działania zmierzające do powstania bezodpadowej lub o obiegu zamkniętym produkcji węgla i energii, oprócz oczywistych korzyści ekologicznych przyczynią się do uzyskania korzyści ekonomicznych – minimalizując koszty zagospodarowania odpadów, opłat środowiskowych oraz uzyskaniu dodatkowych przychodów za sprzedaż produktów.

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies