27.04.2015

Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego i Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych TAURON Wydobycie S.A.

I.Stanowiska będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego:

 Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółki i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, niezastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki oraz nadzoruje pracę bezpośrednio podporządkowanego pionu, do zadań którego należy:

 • Nadzór nad realizacją strategii oraz kierunków rozwoju Spółki;
 • Nadzór nad obsługą prawną, organizacyjną oraz administracyjną Spółki i jej organów;
 • Nadzór nad zapewnieniem skutecznej współpracy korporacyjnej;
 • Nadzorowanie całokształtu zagadnień pracowniczych, polityki płacowej i socjalnych;
 • Nadzór w zakresie zarządzania systemami, ryzykiem oraz bezpieczeństwem i audytami.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Zarządu Spółki, w zakresie funkcji powierzonych podległym komórkom organizacyjnym, a także inne decyzje w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych im przez Zarząd Spółki lub Prezesa Zarządu. Ponadto nadzoruje pracę bezpośrednio podporządkowanego pionu, do zadań którego należy:

 • Nadzór całokształtu działalności górniczej i technicznej w Spółce;
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie produkcji i inwestycji;
 • Nadzór nad zapewnieniem wymaganego wyposażenia technicznego Spółki;
 • Nadzór nad wykorzystaniem posiadanej przez Spółkę infrastruktury technicznej;
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

 II.Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego TAURON Wydobycie S.A. i Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych TAURON Wydobycie S.A. należy składać w siedzibie Spółki w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37, w kancelarii ogólnej  (w dniach: od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 15:00), przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 

Rada Nadzorcza

             TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko …………………………………. (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) TAURON Wydobycie S.A.”  w terminie do dnia 11 maja 2015r. do godziny 15.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

III.Zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne:
 • muszą posiadać wykształcenie wyższe, bądź równorzędne,  w tym:

- w przypadku Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego dodatkowym atutem będą wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (np. MBA lub inne),

- w przypadku Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych preferowane będzie wykształcenie techniczne o profilu górniczym, a także posiadanie uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego,

 • powinni posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegają określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • posiadają wiedzę określoną w pkt VI.

2.Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 • ukończeniu studiów wyższych,
 • posiadanym stażu pracy (staż pracy powinien być dodatkowo udokumentowany stosownym dokumentem),
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą TAURON Wydobycie S.A.moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”,

b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie i staż pracy kandydata oraz dodatkowe jego kwalifikacje i umiejętności (np. referencje, rekomendacje i certyfikaty),

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

c) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń) oraz oświadczenie kandydata o tym, że nie toczą się wobec niego postępowania karne i karno-skarbowe,

d) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

e) informację o terminie gotowości podjęcia pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja.

3. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o spółce TAURON Wydobycie S.A. w siedzibie Spółki w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (sekretariat Zarządu, pok. 10) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 8 maja 2015r. Informacje o spółce TAURON Wydobycie S.A. będą udostępniane kandydatom w formie pisemnej, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz o odbiorze dokumentów o Spółce.

4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

IV.Data otwarcia ofert.

 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 12 maja 2015r. w siedzibie Spółki.
 2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

V. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzone przez Radę Nadzorczą do dnia 31 maja 2015 r. w siedzibie Spółki.W przypadku dużej ilości kandydatów rozmowy będą prowadzone w przeciągu kilku dni. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz o jej szczegółowym terminie kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej  lub Członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego Rady.

VI. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny przez Radę Nadzorczą Spółki TAURON Wydobycie S.A. będzie:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość regulacji unijnych w zakresie przekształceń sektora (branży), w której funkcjonuje Spółka,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,

oraz dodatkowo:

- dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów korporacyjnych, prawem pracy, audytem, zarządzaniem ryzykiem, PR, komunikacją i marketingiem oraz strategią rozwoju, a także sprawami obronnymi i ochrony;

- dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych:

 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, w tym w zakresie nadzoru produkcji, zarządzania środkami produkcji, inwestycji, ochrony środowiska i BHP, a także znajomość wymagań ustawy Prawo górnicze i geologiczne oraz aktów prawnych wykonawczych i innych związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo prezentacji 
swoich doświadczeń i kompetencji prezentacji autorskiej koncepcji 
rozwoju Spółki. 

 
Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku udziału w przeprowadzaniu 
postępowania kwalifikacyjnego podmiotu świadczącego usługi 
doradztwa personalnego, wybranego przez Radę Nadzorczą, 
kandydaci mogą być proszeni o udział
 w dodatkowych metodach oceny ich predyspozycji, 
wiedzy i doświadczenia do pełnienia funkcji na danym stanowisku w Zarządzie
 Spółki, określonych przez podmiot świadczący usługi doradztwa
 personalnego, wybrany przez Radę Nadzorczą.

 

VII.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez wyłonienia kandydatów, bez podania przyczyn.

VIII.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, bez podania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 

IX. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość korzystania w trakcie postępowania z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

X.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmów tylko wybranych kandydatów.

 

XI.Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.    

 

1.Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.

 

2.Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

Ustawienia plików cookies