17.03.2010

Wyłonienie wykonawcy specjalistycznych robót geodezyjnych w ruchu zakładu górniczego oraz specjalistycznych robót geodezyjno-kartogficznych na powierzchni terenu w granicach terenów górniczych zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie. Zadanie nr 1 - Specjalistyczne roboty geodezyjne w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i Zakładu Górniczego Janina w Libiążu a/ pomiary azymutów giroskopowych dla celów orientacji kopalni, b/ badania stanu technicznego szybu oraz pomiary kontrolne (geometria obudowy szybu oraz elementów jego zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń, wartości luzów między prowadnikami w szybach oraz odstępy ruchowe przy prowadzeniu naczyń wyciągowych), c/ inwentaryzacja maszyny wyciągowej (sprawdzenie warunków geometrycznych między osiami urządzenia wyciągowego). Zadanie nr 2 - Specjalistyczne roboty geodezyjno-kartograficzne na powierzchni terenu w granicach terenów górniczych zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA: a/ pomiary sytuacyjne wykonane w technologii GPS, b/ pomiary geodezyjne osnowy wysokościowej II klasy dla określenia wpływów eksploatacji górniczej, c/ stabilizacja i pomiary linii obserwacyjnych, d/ pomiary wychyleń słupów na liniach wysokiego napięcia, e/ pomiary odkształceń wielkośrednicowych rurociągów wodnych w rejonach eksploatacji górniczej, f/ niwelacja podłużna i poprzeczna koryta rowów (potoków) wraz z interpretacją graficzną w postaci profili podłużnych i poprzecznych, g/ pomiary zalądowania i wybierania osadników ziemnych oraz pomiary objętości zwałów węgla. Zadanie nr 3 - Mapy powierzchni terenu: a/ pomiary uzupełniające map sytuacyjno-wysokościowych, b/ pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z opracowaniem graficznym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) na nowo założonych sekcjach, c/ wektoryzacja map w systemie numerycznym AutoCad

pdf icon63_10 Specjalistyczne roboty geodezyjne

pdf iconprzetarg nr 63_10 - ogloszenie

pdf iconWAZNE20100318

Ustawienia plików cookies